Main menu: ToSIA | Demo | Case Studies | Indicators | Analysis | Material | TMUG | Glossary | News | Contact

12 May 2014

Den svenska fallstudien inom Norra ToSIA projektet

Den svenska fallstudien, som omfattar markanvändningen i Malå kommun, är en av tre fallstudier som genomförs inom projektet. Malå sameby, som är Västerbottens enda skogssameby, har det mesta av sin verksamhet i Malå kommun. Syftet med fallstudien är att utvärdera effekterna av förändringar av olika skogsbruksåtgärder på renbetesanvändningen med hjälp av ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer.

Den svenska fallstudien, som omfattar markanvändningen i Malå kommun, är en av tre fallstudier som genomförs inom projektet. Malå sameby, som är Västerbottens enda skogssameby, har det mesta av sin verksamhet i Malå kommun. Syftet med fallstudien är att utvärdera effekterna av förändringar av olika skogsbruksåtgärder på renbetesanvändningen med hjälp av ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer.

Projektet arbetar med tre scenarier där det gäller att identifiera konsekvenserna för skogsbruket och renskötseln där nedanstående aspekter prioriteras:
1. Naturhänsyn
2. Renskötsel
3. Sambruk mellan skogsbruk och renskötsel

År 2006 fanns det elva renskötselföretag inom Malå sameby. Kommunen har en yta av 1 600 km2 och antal innevånare var 3 500.

Inom kommunen kommer scenarierna att utvärdera potentiella förändringar i brukandet av skogen och industrins krav på råvaran. Utfallet av dessa förändringar på skog-industri-kedjan, berörda företag, och samebyn kommer att utvärderas. För att kunna göra detta kommer struktur och andel av skogsskötselalternativ inom kommunen, från avsatt areal skogsmark för reservat till areal traditionellt respektive intensivt brukande av skogen att etableras och utvärderas.

I dag är skogsbruket samt kraftproduktion viktiga såväl som det rörliga friluftslivet, bilprovning samt entreprenörskap i allmänhet. Parallellt med dessa näringar är naturhänsynen viktig. Renskötseln är en annan betydelsefull markanvändare som verkat i området under århundraden. För att uthålligt bedriva renskötsel krävs en säkrad tillgång till renbetesmarker. Ett ytterligare tillskott av markanvändning som konkurrerar med renskötseln kan leda till att Samebyarnas existens hotas.

För att säkerställa målen i fallstudien är deltagandet av de anslutna partnerna SSR, SCA, Sveaskog och Norra skogsägarna en förutsättning.

Den svenska fallstudien genomförs av Institutionen för Skogens Ekologi och Skötsel, Sveriges lantbruksuniversitet

Senaste nytt:

Presentation och diskussioner kring undersökningen av den skogsmark som utnyttjas av Malå sameby. Nästa arbetsmöte inom projektet hålls med intressenter den 18-19 januari på SLU i Umeå. Möte för medarbetare och intresserade av Malåstudien inom projektet Norra ToSIA. Alla externa intressenter är hjärtligt välkomna. Ett preliminärt schema för mötet som arrangeras av studiens ledare Erik Valinger () kan ses på följande sida.