Main menu: ToSIA | Demo | Case Studies | Indicators | Analysis | Material | TMUG | Glossary | News | Contact

08 May 2014

Case Norge

Indre Helgeland

Som del av strukturelle endringer innenfor skogindustrien/skognæringen i Nordland seneste årene ønsker vi å se på alternative inntektsmuligheter fra skognæringen. Spesielt vil vi se på konsekvenser for skogindustrien av et framtidig økt vern på Indre Helgeland. Videre ønsker vi å se om det er mulig å kompensere et eventuelt tap i tømmerindustrien med økte inntekter fra reiselivssektoren.

Som del av dette studiet ønsker vi å benytte et verktøy utviklet av det Europeiske Skogforskningsinstituttet (EFI) med hovedsete i Joensuu, Finland. Det blir parallelt med denne studien gjennomført komparative studier i Sverige, Finland og Skottland.

For å gjøre det mulig å hente informasjon (samle data) og for å kjøre analyser er det nødvendig å begrense oss til et mindre område i regionen. Vi har valgt å se på følgende kommuner – som vi videre kaller Indre Helgeland:

1. Hattfjelldal
2. Grane
3. Vefsn
4. Hemnes
5. Mo i Rana

Hovedfokus i prosjektet er økt lokal verdiskaping. En slik tilnærming gjør at vi ser på de prosessene som gjennomføres i skognæringen – hogst, transport, videreforedling osv – innenfor den geografiske avgrensningen som gjøres – altså Indre Helgeland. Vi ser på all videreforedling av tømmer utenfor Indre Helgeland som noe som ikke gir bidrag til lokal verdiskaping – eller verdiskaping i den regionen vi avgrenser oss innenfor. All ”transport” av råvarer ut av regionen verdsettes til den summen det er solgt for og kategoriseres som eksport ut av regionen.

ca 20 % av alt areal i Nordland er i dag berørt av vern. Et vern gir både muligheter og begrensninger i forhold til verdiskaping basert på økonomisk utnyttelse av de berørte arealressurser. Vi ønsker å fokusere på de mulighetene som vern av skogareal kan gi.

Vi ønsker å få tall på hva som er den faktiske verdiskapingen i regionen i dag innenfor skognæringen. Med verdiskaping forstår vi her den fortjenesten som er igjen i næringen når alle kostnader er dekket. Noe forenklet kan vi se på verdiskaping som dekningsbidraget i et tradisjonelt landbruksregnskap.

Vi ønsker å undersøke følgende problemstillinger:

1. Hva er total verdiskaping i skognæringen på Indre Helgeland?
2. Hvordan vil et økt vern påvirke verdiskapingen i skognæringen på Indre Helgeland?
3. Hvor mye må verdiskapingen fra alternative næringer øke for å kompensere for tapte inntekter i skogindustrien gitt et økt vern?